LESENCEISTVaND_TAK_velemenyezesi.pdf
L istvánd jkv. 2017.11.27. közmeghallgatás.pdf
L.istvánd közmeghallgatás meghívó 2017.11.27.doc
85_2017.(XI.27.)l.istvánd.doc