Digitális átállás hirdetmény
 

Felhívás

Tájékoztató
 

Tájékoztató
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minsztérium Energiagazdálkodási és Szabályozási Főosztálya tájékoztatója a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről.

Hirdetmény
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján a jegyző a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről, valamint a működési engedéllyel rendelkező üzletekről nyilvántartást vezet és ezen nyilvántartásokat az önkormányzat honlapján közzéteszi.
 
A kereskedő neve: Tar-Lukács Marianna  Veronika
A kereskedő címe: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u.  179.
A kereskedő székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth  u. 128.
Az üzlet elnevezése: FAPADOS
Vállalkozói nyilvántartási száma:  32334486
A kereskedelmi tevékenység kezdése: 2013. március  28.
A kereskedelmi tevékenység helye: 8319  Lesenceistvánd, Kossuth u. 128.
Az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység:  Kiskereskelem-vendéglátás
Termékkörök: 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és  szeszesital
                      1.3 Csomagolt  kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
                      1.9  Édességáru
Nyitvatartás ideje:
                              Hétfő: 6.00-8.00, 11.30-23.00
                              Kedd: 6.00-14.00, 16.00-23.00
                              Szerda:  6.00-8.00, 11.30-23.00
                              Csütörtök:  6.00-8.00, 11.30-23.00
                              Péntek:  6.00-8.00, 11.30-23.00
                              Szombat: 7.00-23.00
                              Vasárnap: 7.00-22.00

KÖZLEMÉNY
A Banki Károsultak Információs Irodája Veszprém megyében elindította tevékenységét.
Nehéz helyzetbe került vállalkozások, családok részére: bedőlt hitelek, közüzemi tartozások, végrehajtások, APEH- és illetéktartozások ügyintézése, károk enyhítése; pénzügyi és jogi segítségnyújtással ( érdekképviselet, konfliktuskezelés, stb.).
Cégeknek: APEH- és TB-tartozások, felszámolási eljárások ügyintézése.
Ne várja meg, míg a végrehajtó csenget, időben jelezze a problémát!
Ez az ajánlat a Banki Károsultak Információs Irodájának tájékoztatója. További információk:
         70/253-2910   70/253-2910    70/253-2910    70/253-2910 , valsagkezeles@citromail.hu

Hirdetmény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 164. § (3) bekezdése alapján az ügyiratforgalmi statisztikáról

Tájékoztató a kríziskezelő programról
Döntött a kormány arról, hogy egymilliárd forintos induló kerettel elindítja a Kríziskezelő Programot, amelynek célja, hogy egyszeri, kis összegű, vissza nem térítendő állami támogatást nyújtson a válság hatására krízishelyzetbe került családoknak.
A program augusztus 1-jén indul és november 30-ig tart.
A kérelmeket a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez, egységes adatlapon kell benyújtani. Ennek során a kérelmezők segítséget kaphatnak a kérelmek szakszerű kitöltéséhez, valamint ekkor történik meg a kérelemben foglalt adatok valódiságának ellenőrzése is. A jegyző megvizsgálja azt is, hogy a kérelmező esetében fennállnak-e az előírt jogosultsági feltételek: amennyiben nem, a kérelem elutasításra kerül. Hamarosan létrejön egy szociális és civil szakemberekből álló tanácsadó testület, amelynek feladata a kríziskezelés célját szolgáló pénzeszközök felhasználásának elősegítése.
A kitöltött, aláírt és ellenőrzött kérelmeket a jegyző juttatja el az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) illetékes Regionális Igazgatósága részére, amely a jegyzői javaslat alapján, gyors eljárásban dönt a támogatás megítéléséről, annak konkrét összegéről. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) az ügyfél kérelmének megfelelően - legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 22 munkanapon belül - gondoskodik a pénzbeli támogatás folyósításáról (postai út, bankszámla).

A közigazgatásban történő munkavállalás új feltétele a közigazgatási versenyvizsga
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény változása miatt a jövőben csak az jelentkezhet köztisztviselői álláspályázatra, aki sikeres versenyvizsgát tett . A törvény szabályai szerint a k özponti, területi és helyi államigazgatási szervek vezetői állásaira kiírt pályázatok esetén 2009. július 1-től, 2009. december 1-től pedig általános kötelezettségként, minden köztisztviselői pályázat esetén versenyvizsga megléte szükséges.
A versenyvizsga célja annak felmérése, hogy a jelölt rendelkezik-e a közigazgatásban való munkavégzéshez szükséges műveltséggel, készségekkel és képességekkel.
Jogi háttér
A közigazgatási versenyvizsga kötelezettséget a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény írja elő. A közigazgatási versenyvizsga részletszabályait a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Kormányrendelet tartalmazza.
Jelentkezés és vizsgahelyek
Versenyvizsgát a jelölt az általa szabadon választott vizsgaszervezőnél tehet, melyet a versenyvizsgára történő jelentkezéskor jelöl meg. A Közép-dunántúli régióban 2009. szeptember második felétől a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal szervez vizsgát minden megyeszékhelyen (Székesfehérvár, Tata bánya és Veszprém).
Közigazgatási versenyvizsgára 2009. július 1-től a "KIWI" rendszeren keresztül, a http://kiwi.kszk.gov.hu/nyilvános internetes címen regisztráció után lehet jelentkezni, a választott hely és időpont megjelölésével illetve postai úton a jelentkezési lap beküldésével (KSZK, 1518 Budapest, Pf. 26.).
A vizsgakövetelmények (tantárgycsoportok)
  • alkotmány- és jogi ismeretek
  • közigazgatás-tudományi és közigazgatási ismeretek,
  • társadalomismeretek,
  • gazdasági és pénzügyi ismeretek,
  • emberi jogi, etikai és adatkezelési ismeretek.
A vizsga felépítésének és menetének rövid ismertetése
Versenyvizsgát (az iskolai végzettségnek megfelelően) közép- és felsőszinten lehet tenni. A vizsga két részből (írásbeli és szóbeli) áll, melyek külön napokon kerülnek megrendezésre. Az írásbeli vizsga folyamán a jelölt számítógépen egy teszt-feladatsort old meg és egy esszé kérdést fejt ki. Az írásbeli vizsga a jelölt lexikális és tárgyi tudása mellett a helyesírást, stílust, valamint az informatikai felkészültséget is méri. A szóbeli vizsgán a tárgyi tudás mellett a jelölt lényeglátási képessége, kommunikációs-és beszédkészsége valamint problémafelismerő és reagáló képessége kerül értékelésre.
A felkészítő tanfolyam
A közigazgatási versenyvizsgára felkészítő tanfolyam nem kötelező. Lehetőség nyílik a legmodernebb technológiák segítségével online, de hagyományos, tantermi képzés keretében is a felkészülésre. A tananyaghoz való egyszerű online hozzáférés ingyenes, de a tutori közreműködés, azaz segítő tanár igénybevétele térítésköteles. A tutor igénybevételének díját a KSZK honlapján teszi közzé (http://kiwi.kszk.gov.hu). Hagyományos tanfolyamot a regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségeik, valamint a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő szervezet vagy személy is szervezhet. Ilyen tanfolyamot a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal is szervezni fog, várhatóan október hónaptól minden megyeszékhelyen (Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém). A tanfolyam időpontjáról, a részvétel anyagi feltételeiről a hivatal a későbbiekben ad tájékoztatást honlapján (Veszprémi Kirendeltség: www.veszpremkozig.helyinfo.hu), illetve a "KIWI" rendszeren keresztül.
Felkészítő tanfolyamra szintén a http://kiwi.kszk.gov.hu/ nyilvános internetes címen regisztráció után lehet jelentkezni, a választott képzési helyszín és időpont megjelölésével.
A vizsga díja, díjkedvezmény
A versenyvizsga díja 2009-ben 19.325,- Ft.
Az írásbeli vizsgarész díja 7730,- Ft, a szóbeli vizsgarész díja 11595,- Ft.
A befizetéshez szükséges csekkszelvényeket az államigazgatási hivatalnál lehet beszerezni.
A jelöltek meghatározott köre (hátrányos helyzetű vizsgázó, a fogyatékos vizsgázó stb.) mentesül a vizsgadíj 50%-a alól!
Az a jelölt, aki eredményes köztisztviselői álláspályázata nyomán felvételt nyer valamelyik közigazgatási szervhez, visszakapja a vizsga díját!
A további részletekről (tananyagok, tesztkérdések stb.) regisztráció után a http://kiwi.kszk.gov.hu honlapon tájékozódhat!
 
Pannon Interaktív