ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

 

Ülésének időpontja: kedd

 
 

 

Elnöke: Orbán Andrásné

Tagjai: Hogyor Krisztián Róbert, Enyingi Tibor

(2) Elvégzi a képviselői mandátumok vizsgálatát, a titkos szavazás lebonyolításával, törvényes feltételeinek biztosításával kapcsolatos tennivalókat, a szavazatszámlálás feladatait.

(3) Ellenőrzi a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek betartását, az önkormányzati rendeletek, határozatok végrehajtását.

 (4) Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § alapján.

(5)
a) Nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § alapján a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat.
b)A vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről lefolytatott eljárás során a bizottság felhívja az érintettet a vagyonnyilatkozatban feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatok írásbeli közlésére.
c) Az ellenőrzési eljárás során a bizottság által kezelt azonosító adatokat az eljárás végeztével 8 napon belül meg kell semmisíteni.
d) A bizottság a képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos azonosító adatok, valamint képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata vizsgálatát zárt ülésen végzi – figyelemmel az 1990. évi LXV. törvény 12. §. (4) bekezdés a.) pontjára.

(6) Ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A képviselői vagyonnyilatkozatot nyitott borítékban, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot lezárt – a Bizottság által az átvételkor lepecsételt és az Ügyrendi Bizottság elnöke által aláírt – borítékban kell leadni, illetve átvenni. A Bizottság elnöke az átvételről igazolást ad ki.

(7) A (6) bekezdés szerint átvett vagyonnyilatkozatokat a Körjegyzőség által használt lemezszekrényben elkülönítetten kell elhelyezni.

 (8) Külön a vagyonnyilatkozatokról (egységesen a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok vonatkozásában) és külön a képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintésről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetését az Ügyrendi Bizottság elnökének felügyelete és irányítása mellett a Körjegyzőség személyzeti feladatokat végző köztisztviselője látja el.

 (9) A képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintést a Képviselő-testület a következők szerint biztosítja: képviselői vagyonnyilatkozatba való betekintés feltétele, hogy írásban azt az Ügyrendi Bizottság elnökétől kell kérni a betekintés időpontjának naptári nap szerinti megjelölésével úgy, hogy az legalább ezen időpont előtt 5 nappal az Ügyrendi Bizottság elnökéhez megérkezzen.

(10) Az Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatai ellátása vonatkozásában az elnök helyettesítésére tagjai közül minősített többséggel helyettest választ.

 


Kivonat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2007. (XI.22.) Kt. rendeletéből
ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
29. §

(1) Megvitatja és véleményezi a képviselők, a polgármester javadalmazására és egyéb juttatásaira vonatkozó előterjesztéseket, a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási tárgyú előterjesztéseket, helyi népszavazás kiírását, helyi népi kezdeményezésről szóló előterjesztést, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozásra vonatkozó előterjesztéseket, közösségi célú alapítványok létrehozására vonatkozó javaslatokat, elismerések, kitüntető címek alapítására és adományozására vonatkozó előterjesztéseket, Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezését, felterjesztési jog gyakorlásáról szóló előterjesztést.

Pannon Interaktív